کلام فاؤنڈیشن

د کلام مجلې مدیران


These editorials by Harold W. Percival represent the complete collection published in ویی magazine between 1904 and 1917. Approximately one hundred years in age, the original monthly magazines are now very rare. The twenty-five volume bound sets of ویی are only owned by a few collectors and libraries around the world.

کله چې ښاغلی د سرکوال لومړی کتاب، فکر او تقویه, was published in 1946, he had developed a new terminology that would enable him to better convey the results of his thinking. This largely explains any differences between his earlier and later works. Occasional typos were likely due to tight monthly deadlines and the necessity of typesetting each letter by hand. In the interest of preserving the authenticity of these documents, for current as well as future generations, they are reproduced here unabridged. This means that the typographical errors and punctuation usage popular during that period have been retained.

If you are new to Mr. Percival’s writings you may want to first become familiar with his magnum opus, Thinking and Destiny.

کلیک وکړه د PDF لاندې د اصلي ب formatې د انلاین لپاره.
کلیک وکړه د HTML د اسانه نیویګیشن لپاره.
د اوږدو اډیټریو لپاره ، کلیک وکړئ کړی د مینځپانګو میز لپاره.

Some editorials refer to another editorial, identified by volume and number. A list of editorials by volume and number may be found دلته.

د ماسپښین ماسټران او مهاتاسس د PDF د HTMLکړی
هوا د PDF د HTML
د زیږون د مړینې مړینه زیږون د PDF د HTML
ساه د PDF د HTML
المسلمین د PDF د HTML
مسيح د PDF د HTML
د کریسټ رڼا د PDF د HTML
شعور د PDF د HTML
د پوهې له لارې شعار د PDF د HTMLکړی
دورو د PDF د HTML
ارمان د PDF د HTML
شک د PDF د HTML
پرواز د PDF د HTML
د خوړو د د PDF د HTML
فورمه د PDF د HTML
د دوستۍ د PDF د HTML
غله د PDF د HTMLکړی
Glamour د PDF د HTML
آسمان د PDF د HTML
دوزخ د PDF د HTML
هیله او ویره د PDF د HTML
زه په سینسو کې د PDF د HTML
انځور د PDF د HTML
انفرادي شخصیت د PDF د HTML
انټیکشنونه د PDF د HTMLکړی
Karma د PDF د HTMLکړی
ژوند د PDF د HTML
ژوند - د تل لپاره ژوند کول د PDF د HTMLکړی
عکسونه د PDF د HTML
حرکت د PDF د HTML
زموږ پیغام د PDF د HTML
شخصیت د PDF د HTML
رواني پورونه او پرمختګد PDF د HTML
د جنس د PDF د HTML
سیډی د PDF د HTMLکړی
خوب د PDF د HTML
روح د PDF د HTML
ماتونه د PDF د HTML
فکر کول د PDF د HTML
د اسیاس ویز، دی د PDF د HTML
به د PDF د HTML
وینځل د PDF د HTML
زیدک، دی د PDF د HTMLکړی