ډيموکراسۍ ځانگړي حکومت دی


د هارولډ ډ. پیسیالال لخوا
لنډ معلومات
ښاغلی سیالوال د "ریښتینې" دیموکراسي ته لوستونکی معرفي کوي، چیرته چې شخصي او ملي چارې د ابدي حقونو د رڼا لاندې راوستل کیږي. دا یو سیاسي کتاب نه دی، لکه څنګه چې عموما پوهیږي. دا د مضامین یوه غیر معمولي لړۍ ده چې د هر انسان په بدن او د نړۍ په چارو کې چې موږ ژوند کوو د مستقیم اړیکو په اړه رڼا واخیستله. زمونږ په تمدن کې په دې خورا مهم وخت کې، د ویجاړو نوی واکونه راڅرګند شوي چې کولی شي په ځمکه باندې د ژوند لپاره د غوږ غوږ غږ کړي ځکه چې موږ یې پوهیږو. او تر اوسه هم، د لرګیو د ساتلو لپاره اوس هم وخت شتون نلري. پیسیال موږ ته وویل چې هر انسان د ټولو سببونو، شرایطو، ستونزو او حلونو سرچینه ده. له همدې امله موږ هر یو یو فرصت او همداراز دنده لرو، ترڅو نړۍ ته تل پاتې قانون، عدالت او حساسیت راوړو. دا په خپله د حکومت کولو لپاره د زده کړې سره پیل کیږي - زموږ جذبونه، ویزې، اشتیايي، او چلند.د ډيموکراسي ځانگړي حکومت دی


د PDF
د HTML


پښتنو


نظم
"د دې کتاب هدف دا دی چې لاره ومومي."HW سرکولی