کلام فاؤنڈیشن

فکر کول
او
برخليک

د یوې لنډې حساب سره
د انسان نماینده
په دې نړۍ کې
او
څنګه به بیرته راشي
د پروسې داخلي ترتیب

by هارولډ ډ. پیسیالیل

سیسټمونه، السته راوړنې او چارتونه،
او
مقررات او د شرایطو او پوښتنو توضیحات
لکه څنګه چې په دې کتاب کې کارول شوي

د Word Foundation، Inc.
د پېرلو بکس 17510
روچستر، نیویارک ټایمز
thewordfoundation.org