کلام فاؤنڈیشن

انسان او ښځه او ماشوم

هارولډ ډ. پیسیالیل

له مینې سره وقف شوی مبهم ځان په هر انسان بدن کې