د غړیتوب غړیتوب

$25.00

د Word Foundation ټول غړي، پرته له کوم کچې چې تاسو غوره کوئ، پرته له دې چې زموږ په ربع مجله، کلام، او د 40 په پیسیالي کتابونو کې رعایت ترلاسه کړئ. دا کلنۍ پیسې دي.

نور د غړیتوب اختیارونه وګورئ

شاپوت ته دوام ورکړئ