کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او ماتول

هارولډ ډ. پیسیالیل

سیسټمونه، السته راوړنې او چارتونه

د ځمکې سرې او څلور نورې نړۍ

عکس. IB

ځمکه او څلور نړۍ روښانه نړۍ د ژوند نړۍ فورمه نړۍ نه لیدونکی فزیکي نړۍ یا د تل پاتې والي