کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او ماتول

هارولډ ډ. پیسیالیل

سیسټمونه، السته راوړنې او چارتونه

THE EARTH SPHERE AND THE FOUR WORLDS

عکس. IB

The Earth Sphere او the Four Worlds Light world Life world فورمه نړۍ Invisible physical world or Realm of Permanence