کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او ماتول

هارولډ ډ. پیسیالیل

سیسټمونه، السته راوړنې او چارتونه

ZODIAC

انځور VII-A

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ❑ آرام ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
نښه کول: سره اړیکه:
♈︎ ARIES شعور مشر
♉︎ ټراوس حرکت غوږ
♊︎ GEMINI ماتونه اوږو
♋︎ د سرطان ساه سينو
♌︎ LEO ژوند هرات
♍︎ Virgo فورمه پروسټیټ او زیږون
❑ آرام کتابونه د جنس Crotch
♏︎ سکورسپیو ارمان نارینه عضوی او کلتوریان
♐︎ سريزه فکر کول د ټرمینل نوری
♑︎ کاپیسا ځان پوهه د غاښونو نښې نښانې
♒︎ اکواروس قوي ورته والی د هډوکي نخاعې کانالونه
♓︎ PISCES سوچه استخباراتي یا خلاص خلاص به د نخاعی غاړې سروایري عمودی