کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او ماتول

هارولډ ډ. پیسیالیل

د بشپړفهرست سیسټمونه، السته راوړنې او چارتونه

IA د دولس نامعلوم نقطو ، او څلور شعارونو حلقه
IB د ځمکې او څلور نړۍ
IC د نه منلو وړ فزیکي نړۍ یا د تل لپاره ژوند او د نړۍ لنډمهاله نړۍ
ID فزیکي الوتکه ، او د دې مسله څلور ایالتونه
IE د مټ سټراټیټ حالت او د هغې څلور فرعي سټیټونه
II-A واحدونه
II-B د طبیعت په اړخ کې یو متوازن واحد
II-C د کامل بدن متوازن واحد
II-D؛ ای د فطرت په اړخ کې واحدونه
II-F د کیمیا دمخه
II-G؛ H د پرمختګ دوام
دریم د څلور ځله فزیکي انساني بدن
IV-A د اندونو افکارو
IV-B احساس حکومت او پخپله حکومت
VA د ټریون ځان ، د دې درې برخې او اوه ذهنونه
VB د انسان مثلث ځان؛ خپل درې اتموسفیر ، او فزیکي اتموسفیر
VB ، a د ټریون ځان بشپړ ، او د دې بشپړ فزیکي بدن
VC د استخباراتو درې حکمونه ، او د استخباراتو اوه پوهنځي
VD د کرایه کونکی شتون او د مړینې وروسته ریاستونه. د دې ریاستونو په جریان کې د تنفس ب formه
VI-A ، a د سیربرو - نخاع عصبي سیسټم. د انسان دماغ
VI-A ، b؛ سي؛ د نخاعي غلاف او اعصاب او نخاعي ستون
VI-B د همجنسي عصبي سیسټم رامینشنز
VI-C د دوه سیسټمونو پرنسیپټریک ټریکونه ، او د قمري او شمسي ګرمونو لارې
VI-D د کامل ، جنسي بې کیفیته ، امیندواري ، فزیکي بدن ډیاګرماتیک خاکه
VI-E د انسان بدن کنکال ، د سټروم ښودنه
VII-A زوډاسک
VII-B زودیاک ، د دولس نامعلوم ځایونو په دایره کې
VII-C مات شوی او غځول شوی رقم
VII-D افقونه ، خنډونه او مقابل لوری
VII-E؛ F موناډ او ډایډز
VII-G ټریډز
VII-H؛ ج ټیټراډونه
VII-K پینټاډز
VII-L د هیکسادس