کلام فاؤنڈیشن

فکر کول او برخليک

پدې انساني نړۍ کې د سړي د لنډ تفصیل سره او دا به څنګه بیرته د پرمختګ داخلي امر ته راستون شي

by هارولډ ډ. پیسیالیل

سیمبولونه ، اختصاصونه او فصلونه ، او د شرایطو او عبارتونو تعریف او توضیحات لکه څنګه چې پدې کتاب کې کارول شوي

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org