کلام فاؤنڈیشن

انسان او ښځه او ماشوم

هارولډ ډ. پیسیالیل