کلام فاؤنڈیشن

سړي او ښځه او د ماشومانو د

by هارولډ ډ. پیسیالیل

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org